11:12, 14/12/2022

UBND thành phố Nha Trang thông báo tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022


- Số lượng 47 chỉ tiêu, thuộc các chức danh công chức: Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn phòng - Thống kê; Văn hóa - Xã hội; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường đối với phường (hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường đối với xã).

THÔNG BÁO

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:


- Số lượng 47 chỉ tiêu, thuộc các chức danh công chức: Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn phòng - Thống kê; Văn hóa - Xã hội; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường đối với phường (hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường đối với xã).


- Người dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển  (theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ) tại Phòng Nội vụ thành phố (số 114 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, Nha Trang) kể từ 08 giờ 00 phút, ngày 16/12/2022 đến 16 giờ 00 phút, ngày 16/01/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).


Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Nội vụ thành phố Nha Trang (số 114 – Hoàng Hoa Thám, Nha Trang). Điện thoại: 02583 521 040 hoặc 02583 522 230.