10:07, 04/07/2022

Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang thông báo tuyển dụng

      

THÔNG BÁO
 
Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang thông báo tuyển dụng:
 
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 viên chức; cụ thể:
 
- Tổ chức – Nhân sự (Hạng III): 01;       
  
- Hành chính – Quản trị (Hạng III): 01;
 
- An toàn, An ninh hàng hải (Hạng III): 01;
 
- Thủy thủ tàu công vụ: 01.
 
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
 
3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:
 
- Thời gian: Từ ngày 04/7 đến hết ngày 02/8/2022 (trong giờ hành chính)
 
- Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang, số 3 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, điện thoại: 02583 590759.
 
Chi tiết được đăng trên Website Cảng vụ Hàng Hải Nha Trang tại địa chỉ http://cvhhnhatrang.org.vn - mục tin tức sự kiện, tin hoạt động.