11:04, 04/04/2016

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang thông báo tuyển dụng 26 viên chức bằng hình thức thi tuyển cho các đơn vị thuộc Trường như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

 

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang thông báo tuyển dụng 26 viên chức bằng hình thức thi tuyển cho các đơn vị thuộc Trường như sau:


1. Điều kiện dự tuyển dụng:


1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:


a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;


b. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;


c. Có đơn đăng ký dự tuyển;


d. Có lý lịch rõ ràng;


đ.  Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng;


e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;


g. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm;


h. Không có dị dạng về hình thể, không bị nói lắp, nói quá nhỏ, nói không rõ;


1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:


a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;


b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng…


2. Yêu cầu tiêu chuẩn từng vị trí tuyển dụng:


2.1. Vị trí Giảng viên:


- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên theo quy định;


- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (A2) theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương trình độ B);


- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương;


- Ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy từ 02 năm trở lên;


- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:


a. Khoa Lữ hành hướng dẫn: 04 chỉ tiêu


- Giảng viên giảng dạy nghề Hướng dẫn du lịch: 02 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Lịch sử, Du lịch, Việt Nam học.


- Giảng viên giảng dạy nghề quản trị Lữ hành và quản trị Du lịch Mice: 02 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành QTKD Du lịch Lữ hành, Du lịch.


Ưu tiên: Đã có kinh nghiệm thực tế về lữ hành, hướng dẫn; Có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước và nước ngoài.


b. Khoa Dịch vụ nhà hàng: 01 chỉ tiêu


- Giảng viên giảng dạy nghề quản trị nhà hàng: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Nhà hàng, Khách sạn, Du lịch.


Ưu tiên: Đã có kinh nghiệm thực tế về nhà hàng; Có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước và nước ngoài.


c. Khoa Khách sạn: 03 chỉ tiêu


- Giảng viên giảng dạy nghề quản trị Lễ tân: 02 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Du lịch, Khách sạn.
- Giảng viên giảng dạy nghề quản trị Khách sạn: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Du lịch, Khách sạn.


Ưu tiên: Đã có kinh nghiệm thực tế về Lễ tân, Khách sạn; Có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước và nước ngoài.


d. Khoa Quản trị kinh doanh: 01 chỉ tiêu


- Giảng viên giảng dạy nghề Kế toán doanh nghiệp: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Kế toán.


Ưu tiên: Đã có kinh nghiệm thực tế về kế toán; Có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước và nước ngoài.


đ. Khoa Kỹ thuật chế biến: 04 chỉ tiêu


- Giảng viên giảng dạy nghề Kỹ thuật chế biến: 03 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, nhóm ngành Kinh tế, QTKD, Công nghệ chế biến; có chứng chỉ kỹ năng nghề kỹ thuật chế biến món ăn.


- Giảng viên giảng dạy nghiệp vụ làm bánh á-âu: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, nhóm ngành Khoa học xã hội và có chứng chỉ kỹ năng nghiệp vụ làm bánh á, âu.


Ưu tiên: Đã có kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chế biến; làm bánh á, âu (ưu tiên người có chứng chỉ kỹ năng nghiệp vụ làm bánh do nước ngoài cấp); Có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước và nước ngoài.


e. Khoa Khoa học cơ bản: 04 chỉ tiêu


- Giảng viên giảng dạy Tiếng Anh: 01 người, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ trở lên, ngành tiếng Anh.


- Giảng viên giảng dạy Chính trị: 01 người, tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên, ngành giáo dục Chính trị.


- Giảng viên giảng dạy Tin học: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành CNTT, Tin học.


- Giảng viên giảng dạy Giáo dục thể chất: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Giáo dục thể chất-quốc phòng. 

 
Ưu tiên: Có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước và nước ngoài.


2.2.Vị trí Chuyên viên:


- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên;


- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (A2) theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương trình độ B);


- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương;


- Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng;


- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:


a. Phòng Kiểm định chất lượng và hợp tác quốc tế: 01 chỉ tiêu


- Chuyên viên làm công tác kiểm định chất lượng và Hợp tác quốc tế: Tốt nghiệp Đại học trở lên, nhóm ngành khoa học xã hội; có chứng chỉ kiểm định viên do Tổng cục Dạy nghề cấp; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.


b. Phòng Tổ chức cán bộ: 02 chỉ tiêu


- Chuyên viên chế độ lao động tiền lương, BHXH và quản lý hồ sơ cán bộ: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán.


- Chuyên viên làm công tác tuyển dụng, thi đua khen thưởng và kỷ luật: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế.


c. Phòng Hành chính quản trị: 01 chỉ tiêu


- Chuyên viên quản trị thiết bị: Tốt nghiệp Đại học nhóm ngành Kinh tế.


d. Phòng Công tác Chính trị và quản lý HSSV: 01 chỉ tiêu


- Chuyên viên làm công tác quản lý HSSV, chế độ chính sách và thi đua khen thưởng HSSV: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.  


2.3.Vị trí Kế toán viên:


- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên;


- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ B;


- Chứng chỉ tin học văn phòng (tương đương trình độ B) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán;


- Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng;


- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:


2.3.1. Phòng Tài chính kế toán: 02 chỉ tiêu


- Kế toán theo dõi vật tư, tài sản: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán.


- Kế toán thu, chi học phí và các chế độ cho HSSV: 01 người, tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng.


2.4.Vị trí Cán sự:


- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch cán sự;


- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 1 (A1) theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tương đương trình độ A);


- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương;


- Có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng;


- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:


a. Phòng Đào tạo: 01 chỉ tiêu


- Cán sự quản lý hồ sơ sổ sách giáo vụ và kết quả học tập của HSSV: Tốt nghiệp Cao đẳng, ngành Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.


b. Phòng Công tác Chính trị và quản lý HSSV: 01 chỉ tiêu


- Cán sự làm công tác quản lý hồ sơ HSSV và thông tin tuyên truyền: Tốt nghiệp Cao đẳng, nhóm ngành Du lịch và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.  


3. Hồ sơ dự tuyển gồm:


a. Ðơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu Thông tư 15/2012/TT-BNV);


b. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);


c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;


Lưu ý: Riêng đối với yêu cầu về các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch cán sự thí sinh có thể hoàn thiện sau khi trúng tuyển (trong thời gian tập sự). Nếu hết thời gian tập sự các thí sinh không hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định thì sẽ không được bổ nhiệm vào ngạch và hủy kết quả thi tuyển viên chức.


d. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;


đ. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;


e. Hai phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận);


g. 02 ảnh màu 4x6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.


Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình. Hồ sơ nộp dự tuyển không trả lại.


h. Lệ phí thi tuyển: 260.000đ.


4. Nội dung và hình thức thi: Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; Thi ngoại ngữ; Thi tin học.


4.1. Thi Kiến thức chung: Thi viết 120 phút về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng (Áp dụng cho tất cả các vị trí tuyển dụng).


Nội dung bao gồm: Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hoá, du lịch, giáo dục nghề nghiệp.


4.2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi:


4.2.1. Đối với vị trí giảng viên:


a. Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí giảng viên cần tuyển. Nội dung bao gồm: Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Du lịch; Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của  Bộ  trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã  hội; Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang; Chế độ làm việc của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang. Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hoá, du lịch, giáo dục nghề nghiệp.


b. Thi thực hành: Kiểm tra kỹ năng thực hành giảng dạy, thí sinh phải    soạn 3 giáo án thuộc chuyên ngành dự thi, giáo án có thời gian 45 phút và nộp cho Hội đồng tuyển dụng trước khi thi tuyển 7 ngày; bốc thăm chọn ngẫu nhiên 01 giáo án và trình giảng kết hợp xử lý tình huống sư phạm do Hội đồng đưa ra (nếu có).
4.2.2. Đối với vị trí chuyên viên:


a. Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí chuyên viên cần tuyển. Nội dung bao gồm: Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Luật Du lịch; Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang; Chế độ làm việc của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang; Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hoá, du lịch, giáo dục nghề nghiệp.


b. Thi thực hành: Kiểm tra các quy định và kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo đánh giá kết quả công việc thông qua bài viết trong thời gian 90 phút.


4.2.3. Đối với vị trí kế toán viên:


a. Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí chuyên viên cần tuyển. Nội dung bao gồm: Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang; Chế độ làm việc của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang; Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hoá, du lịch, giáo dục nghề nghiệp.


b. Thi thực hành: Kiểm tra các quy định và kỹ năng kế toán thông qua bài viết trong thời gian 90 phút.


4.2.4. Đối với vị trí cán sự:


a. Thi viết: 180 phút về chuyên môn, hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí chuyên viên cần tuyển. Nội dung bao gồm: Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang; Chế độ làm việc của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang; Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hoá, du lịch, giáo dục nghề nghiệp.


b. Thi thực hành: Kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án nghiệp vụ thông qua bài viết trong thời gian 90 phút.


Lưu ý: Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin, bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học văn phòng.


4.3. Thi ngoại ngữ: Thi viết thời gian 60 phút, một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.


4.4. Thi Tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút


5. Thời gian, địa điểm tuyển dụng:


- Thời gian phát hành hồ sơ kể từ ngày ra thông báo.


- Nhận hồ sơ dự thi tuyển: Từ ngày 05/4/2016 đến hết ngày 04/5/2016.


- Thi tuyển: Dự kiến trong Quý II năm 2016.


Ngày thi tuyển chính thức sẽ thông báo trên Website: http://www.ntc.edu.vn và niêm yết tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang.


- Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang; Địa chỉ: Số 2, đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 058.3551777, máy lẻ 106 (liên hệ trong giờ hành chính).


* Ghi chú:


- Chỉ mời thi tuyển các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.


- Hồ sơ dự tuyển không trả lại nếu ứng viên không đáp ứng yêu cầu, không dự thi hoặc không trúng tuyển.


Thông báo này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website: http://www.ntc.edu.vn và niêm yết tại Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang.