11:12, 18/12/2022

Hội đồng BTHT&TĐC dự án ĐTXD tiêu thoát lũ các xã Diên Sơn - Diên Điền - Diên Phú, huyện Diên Khánh, đoạn qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang thông báo

Tổ công tác đang tiến hành kiểm kê khối lượng giải tỏa, hiện nay còn một số trường hợp chưa kê khai. Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong ranh giới đất bị thu hồi (nếu chưa kê khai) liên hệ với Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT Khánh Hòa (số 16 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang) hoặc UBND xã Vĩnh Phương để thực hiện việc kê khai và cung cấp hồ sơ làm cơ sở xây dựng phương án BTHT&TĐC theo qui định.

Thông báo

Hội đồng BTHT&TĐC dự án ĐTXD tiêu thoát lũ các xã Diên Sơn - Diên Điền - Diên Phú, huyện Diên Khánh, đoạn qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang thông báo:


1. Tổ công tác đang tiến hành kiểm kê khối lượng giải tỏa, hiện nay còn một số trường hợp chưa kê khai. Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong ranh giới đất bị thu hồi (nếu chưa kê khai) liên hệ với Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT Khánh Hòa (số 16 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang) hoặc UBND xã Vĩnh Phương để thực hiện việc kê khai và cung cấp hồ sơ làm cơ sở xây dựng phương án BTHT&TĐC theo qui định.


2. Thời gian đến hết ngày 15/01/2023.


3. Quá thời hạn trên, các trường hợp không kê khai mà không có lý do, xem như trường hợp vắng chủ. Hội đồng BTHT&TĐC của dự án sẽ tiến hành kiểm kê và lập phương án bồi thường đối với trường hợp vắng chủ. Mọi ý kiến, khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.


Trân trọng thông báo