11:09, 08/09/2022

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thông báo về việc niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Thông báo số 203/TB-HĐBT ngày 31/8/2022


1. Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang - Đợt 30 (Hạng mục: Xây dựng Kè và đường Nam Sông Cái Nha Trang) để hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đóng góp ý kiến

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thông báo về việc niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Thông báo số 203/TB-HĐBT ngày 31/8/2022 với các nội dung sau:


1. Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang - Đợt 30 (Hạng mục: Xây dựng Kè và đường Nam Sông Cái Nha Trang) để hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi đóng góp ý kiến.


2. Địa điểm niêm yết: Tại tổ 7 Lư Cấm, tổ 9 Lư Cấm, trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa (13A Hoàng Hoa Thám, Nha Trang).


3. Thời gian niêm yết: 20 ngày (sau 3 ngày ký thông báo).


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu gửi về UBND phường Ngọc Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.