11:11, 18/11/2021

UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất

Căn cứ Thông báo số 1584/TB-UBND ngày 22/12/2017 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện mở rộng lộ giới đường số 18 từ 20m thành 35m thuộc dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, thành phố Nha Trang.

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG THÔNG BÁO SỐ 1139/TB-UBND NGÀY 17/8/2021


Căn cứ Thông báo số 1584/TB-UBND ngày 22/12/2017 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện mở rộng lộ giới đường số 18 từ 20m thành 35m thuộc dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, thành phố Nha Trang.


UBND thành phố Nha Trang thông báo bổ sung thời gian thực hiện tại Thông báo số 1584/TB-UBND ngày 22/12/2017 của UBND thành phố Nha Trang như sau:


- Thời gian thực hiện: đến hết Quí III năm 2023.


- Các nội dung khác tại Thông báo số 1584/TB-UBND ngày 22/12/2017 của UBND thành phố Nha Trang vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.