11:05, 24/05/2020

Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa Thông báo chào hàng cạnh tranh

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa


- Tên gói thầu: Mua 01 xe ô tô 07 chổ ngồi loại 2 cầu


- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Đấu thầu rộng rãi trong nước).

 Thông báo chào hàng cạnh tranh


- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa


- Tên gói thầu: Mua 01 xe ô tô 07 chổ ngồi loại 2 cầu


- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Đấu thầu rộng rãi trong nước).


- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8 giờ ngày 25/5/2020 đến trước 15 giờ, ngày 29/5/2020 (Trong giờ hành chính).


- Địa chỉ phát hành HSYC chào hàng: Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, số 06 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0258.3814223; Fax: 0258.3816138.


- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ chào hàng: Chậm nhất trước 15 giờ ngày 29/5/2020 tại Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.