12:03, 27/03/2023

Thông báo về việc phối hợp kê khai hồ sơ nhà đất để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Champarama Resort & Spa

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang thông báo về việc phối hợp kê khai hồ sơ nhà đất để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Champarama Resort & Spa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang thông báo về việc phối hợp kê khai hồ sơ nhà đất để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Champarama Resort & Spa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Champarama Resort & Spa tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang theo Thông báo số 826/TB-UBND ngày 27/10/2016, Thông báo số 317/TB-UBND ngày 18/04/2018, Thông báo số 1046/TB-UBND ngày 10/7/2019,Thông báo số 610/TB-UBND ngày 26/3/2020, Thông báo số 615/TB-UBND ngày 30/6/2022 của UBND thành phố Nha Trang.
 
Căn cứ hồ sơ hộ dân cung cấp và nội dung xác minh nguồn gốc đất của UBND phường Vĩnh Hòa, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư đã họp xét thông qua trường hợp bà Nguyễn Thị Nguyệt và Phương án bồi thường hỗ trợ của hộ gia đình được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Vĩnh Hòa. Ngày 29/08/2022, UBND thành phố Nha Trang ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Nguyệt đang sử dụng để thực hiện dự án Champarama Resort & Spa và Quyết định số 1984/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Nguyễn Thị Nguyệt khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Champarama Resort & Spa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.
 
Tuy nhiên, trong quá trình tống đạt Quyết định thu hồi đất, Quyết định bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc dự án Champarama Resort & Spa, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang được biết bà Nguyễn Thị Nguyệt đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích của thửa đất bị thu hồi nêu trên sang cho ông Phạm Việt Hà (Địa chỉ tại 34 tổ 24, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội).
 
Do vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang thông báo: đề nghị ông Phạm Việt Hà liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang (9A Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang) hoặc UBND phường Vĩnh Hòa (số 98 đường Điện Biên Phủ, thành phố Nha Trang) để kê khai hồ sơ theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 69 Luật đất đai năm 2013 trước ngày 01/04/2023.
 
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang thông báo nội dung nêu trên để ông Phạm Việt Hà biết và thực hiện. Nếu sau thời gian nêu trên ông không liên hệ để kê khai, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang sẽ phối hợp UBND phường Vĩnh Hoà và các đơn vị liên quan để tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định.