ABIC Khánh Hòa thông báo thất lạc ấn chỉ bảo hiểm

Thứ Hai, 13/04/2020, 21:51 [GMT+7]

Thông báo (V/v Thất lạc ấn chỉ bảo hiểm)


Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Khánh Hòa (ABIC Khánh Hòa) thông báo mất ấn chỉ như sau:


-    Loại ấn chỉ bị mất: Ô tô TN20


-    Ngày tháng làm mất: 25/03/2020


-    Số quyển: 1104


-    Từ số: 11031-11040


-    Số lượng ấn chỉ bị mất: 10 liên (trong đó từ số 11032 đến 11040 chưa sử dụng).


-    Lý do mất: Thất lạc trong quá trình vận chuyển.


Nay ABIC Khánh Hòa thông báo các số chưa sử dụng trong cuốn ấn chỉ bị thất lạc trên không còn giá trị sử dụng.
 

.

các thông tin tiện ích