11:01, 05/01/2023

Giải thể Câu lạc bộ Dưỡng sinh thiền định

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra Quyết định số 3612/QĐ-UBND, ngày 28/12/2022 về việc giải thể Câu lạc bộ Dưỡng sinh thiền định tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, CLB Dưỡng sinh thiền định tỉnh có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chấm dứt hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Giải thể Câu lạc bộ Dưỡng sinh thiền định


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra Quyết định số 3612/QĐ-UBND, ngày 28/12/2022 về việc giải thể Câu lạc bộ (CLB) Dưỡng sinh thiền định tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, CLB Dưỡng sinh thiền định tỉnh có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chấm dứt hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Đồng thời, giao Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, thực hiện việc thu hồi con dấu của CLB Dưỡng sinh thiền định tỉnh theo quy định; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dưỡng sinh thiền định tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.