22:22, 19/03/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng công chức

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức trong hệ thống thi hành án dân sự năm 2024

Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2024 được giao và nhu cầu tuyển dụng công chức của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) và các cơ quan THADS, Tổng cục THADS thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại hệ thống THADS năm 2024.

I/ Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng:

Tại Khánh Hòa: - 03 Chuyên viên tổ chức THADS

                           - 01 Chuyên viên Công nghệ thông tin

                           - 02 Kế toán viên

                           - 01 Thủ kho, Thủ quỹ                    

II/ Thời hạn, địa điềm nhận hồ sơ:

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 07/3/2024 đến ngày 05/4/2024 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm nhận hồ sơ dự thi: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, số 105 Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Số ĐT: 0905.796.844)

Để biết thêm chi tiết liên quan đến thông tin tuyển dụng đề nghị truy cập vào link :

https://thads.moj.gov.vn/khanhhoa/noidung/thongbao/Lists/ThongBao/View_detail.aspx?ItemID=625