07:14, 07/11/2023

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN VẠN NINH THÔNG BÁO

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Phương do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay của ông Nguyễn Ngọc Dũng ngày 03/6/2008

Kính gửi: Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Địa chỉ: Thôn Tiên Ninh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.

Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Phương do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 03/6/2008 đối với thửa đất số:  385, tờ bản đồ số 10 nay là thửa đất số 63, tờ bản đồ số 39 tại Thôn Tiên Ninh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Dũng được biết nội dung nêu trên. Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Phương theo quy định.