12:35, 15/08/2023

UBND huyện Vạn Ninh thông báo thu hồi đất

1. Lý do thu hồi đất: 

Để thực hiện dự án xây dựng cầu Huyện 2 và đường dẫn, địa điểm: thị trấn Vạn Giã, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.

2. Diện tích, vị trí khu đất thu hồi:

- Tổng diện tích thực hiện dự án:  34.390,1 m2. Trong đó:

+ Diện tích thu hồi đất (diện tích giải tỏa chỉ giới xây dựng đường đỏ và diện tích giải mái taluy phía Đông và phía Nam): 32.096,7 m2

+ Diện tích không thu hồi đất, chỉ bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất (Diện tích mái Taluy phía Bắc và phía Tây): 2.293,4 m2

- Vị trí thu hồi đất: thị trấn Vạn Giã và xã Vạn Thắng của huyện Vạn Ninh.

- Phạm vi, ranh giới: Được xác định bởi các mốc theo Bản đồ trích đo địa chính khu đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa lập tháng 3/2023.

(Đính kèm Bảng kê diện tích, loại đất, chủ sử dụng đất theo hiện trạng)

3. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Bắt đầu từ ngày Thông báo thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:

- Kế hoạch di chuyển: Sau (90) chín mươi ngày đối với đất nông nghiệp và (180) một trăm tám mươi ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất.

- Kế hoạch bố trí tái định cư: UBND huyện Vạn Ninh sẽ xem xét, quyết định sau khi rà soát quỹ đất tái định cư trên địa bàn huyện.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong phạm vi dự án có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.