16:23, 27/11/2023

Công ty Cổ phần Đường Việt Nam thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Công ty Cổ phần Đường Việt Nam có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi các

gói thầu “Bán mật rỉ của niên vụ mía năm 2023-2024” như sau:

- Gói thầu: Bán mật rỉ niên vụ năm 2023-2024

(chỉ tiêu chất lượng: độ Brix ở 20oC > 78%, hàm lượng đường tổng > 50%)

- Nguồn vốn: Tài chính của từng nhà thầu.

2. Công ty Cổ phần Đường Việt Nam trân trọng mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu mua mật rỉ theo gói thầu nêu trên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đường Việt Nam.

- Địa chỉ: Thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 02583 985 856 Fax: 0258.3.985.713

- Hoặc thông tin trên Website: vietsugar.com.vn

3. Thời gian đăng ký dự thầu từ ngày 28/11/2023 đến ngày 05/12/2023 vào giờ hành chính tại địa chỉ trên hoặc qua fax/email:

vietsugarftr@vietsugar.com.vn/lqthong@vietsugar.com.vn/lthvi@vietsugar.com.vn/ntnkhue@vietsugar.com.vn.

4. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu sẽ được thông báo sau.