11:01, 29/04/2023

Thông báo bổ sung mất ấn chỉ Bảo hiểm Bảo an toàn gia (BATG22), xe máy, ôtô và ôtôDK năm 2022

Công ty Bảo hiểm BSH Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quí khách hàng một số ấn chỉ bảo hiểm Bảo an toàn gia, xe máy và ôtô năm 2022 đã bị mất, cụ thể:

- Số lượng: 36 liên

I. BẢO AN TOÀN GIA BATG22 (03 liên)

- 3 liên BATG22 số GCN: 962; 967; 981

II. XE MÁY XM22:(20 liên)

- 16 liên XM22 số GCN: 72896; 72898; 869438; 869788; 869789; 74362; 74368; 74374; 74326; 74327; 74336; 74337; 75856; 78008; 78036; 1471890

- 4 liên XM22 số GCN: 73077 đến số: 73080

III. XE ÔTÔDK22 (ÔTÔ DÂN SỰ) 09 liên

- 09 liên ÔTÔDK22 số GCN: 158036; 33388; 159479; 159397; 32046; 252826; 252411; 159666; 157807.

IV.XE ÔTÔB & BB22 (ÔTÔ DÂN SỰ+ VẬT CHẤT XE)

- 2 liên ÔTÔBB22 số GCN: 148672; 98120

- 2 liên ÔTÔTN22 số GCN: 148672; 98120

Nay xin thông báo đến quý khách hàng được biết các ấn chỉ trên không còn giá trị sử dụng, Công ty Bảo hiểm BSH Khánh Hòa không chịu trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất liên quan đến các ấn chỉ này.

Trân trọng.