09:12, 01/12/2019

Ngân hàng Nhà nước quy định về tái cấp vốn

Ngày 28-11, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng.

Ngày 28-11, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư quy định về tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với tổ chức tín dụng.


Theo đó, mục đích của tái cấp vốn là hỗ trợ thanh khoản và hỗ trợ nguồn vốn cho vay ngành, lĩnh vực được khuyến khích phát triển. Lãi suất tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng là lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn được giải ngân, gia hạn. Lãi suất đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất đang áp dụng đối với khoản tái cấp vốn. Thời hạn tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước quyết định và phải dưới 12 tháng; thời gian gia hạn mỗi lần không vượt quá thời gian vay tái cấp vốn, tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn không quá 12 tháng.


Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 18-1-2020.


N.D