09:10, 13/10/2022

Đến năm 2025 cơ bản hoàn thành Quản lý thị trường số

Tổng cục Quản lý thị trường vừa xây dựng Kế hoạch hành động với mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành quản lý thị trường số theo định hướng Chính phủ số.

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa xây dựng Kế hoạch hành động với mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành QLTT số theo định hướng Chính phủ số.


Kế hoạch đề ra một số mục tiêu cụ thể, gồm: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý nhà nước, đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ để thực hiện chuyển đổi số toàn diện lực lượng QLTT; hoàn thiện chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ theo hướng tập trung hóa, hiện đại hóa, tự động hóa công tác quản lý điều hành nghiệp vụ QLTT; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý điều hành lực lượng QLTT; xây dựng và tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian từ Tổng cục tới các Cục QLTT tỉnh, thành phố, đáp ứng thực hiện QLTT số hướng tới chuyển đổi số toàn diện lực lượng QLTT. Đồng thời, xây dựng và vận hành Hệ thống công nghệ thông tin QLTT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện lực lượng QLTT theo định hướng chung của Bộ Công Thương; xử lý nghiệp vụ thống nhất trên cùng hệ thống, sẵn sàng kết nối và chia sẻ dữ liệu số với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; đảm bảo tiếp nhận và chia sẻ các bộ dữ liệu mở có chất lượng và giá trị khai thác cao; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả thực chất nhằm phục vụ cho công tác thực thi pháp luật; thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin nghiệp vụ với quản lý thị trường khu vực và trên thế giới nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp, phòng chống và ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại…


K.H