10:08, 04/08/2022

Khánh Vĩnh: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng đường cát

Ngày 3-8, UBND huyện Khánh Vĩnh có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát theo các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh. Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ....

Ngày 3-8, UBND huyện Khánh Vĩnh có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát theo các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh. Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an huyện; UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh hành vi buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát trên địa bàn.


UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát; tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND huyện báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo quy định.


Minh Hồng