10:05, 10/05/2021

Sản lượng thủy sản đạt hơn 43.117 tấn

Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt 43.117 tấn, tăng 2,38% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác được 39.068 tấn, tăng 2,3%; sản lượng thủy sản nuôi trồng 4.049 tấn, tăng 3,13%.

Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh Khánh Hòa đạt 43.117 tấn, tăng 2,38% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác được 39.068 tấn, tăng 2,3%; sản lượng thủy sản nuôi trồng 4.049 tấn, tăng 3,13%.


Riêng đối với nuôi trồng thủy sản, tổng diện tích thả giống trong 4 tháng đầu năm đạt 2.066ha, tăng 1,69% so cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích tôm nước lợ được 1.113ha, tăng 2,44%; cá được 305,5ha, tăng 1,84% và các loại thủy sản khác 636ha, tăng 0,32%.


B.L