UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số

Thứ Hai, 13/06/2022, 21:14 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.


Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội.


Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề sau: Phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; thông tin các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền về xây dựng và phát triển chính quyền số; tuyên truyền về phát triển kinh tế số nhằm thay đổi nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp; tuyên truyền về phát triển xã hội số, hình thành văn hóa số; các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; thông tin về các cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số, một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số và các vấn đề có liên quan trong công cuộc chuyển đổi số của tỉnh; phản ánh các hoạt động chuyển đổi số, hợp tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm về cung cấp và sử dụng thông tin số trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức tự bảo vệ thông tin, dữ liệu trên môi trường số, tuân thủ các quy tắc về sử dụng dịch vụ số, ứng xử trên mạng xã hội; các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tham gia tích cực các hoạt động về an toàn, an ninh mạng, góp phần phòng, chống có hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập trái phép các hệ thống thông tin; thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số; cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số; những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số...


K.T

.

các thông tin tiện ích