08:09, 08/09/2021

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ).

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ).


Theo đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng trình các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản triển khai; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương. Bên cạnh đó, hướng dẫn thực hiện, khảo sát chất lượng, giải quyết khiếu nại tố cáo…; tổ chức triển khai hệ thống tiêu chuẩn chất lượng; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về lĩnh vực nêu trên. Ngoài ra, còn chủ trì hướng dẫn công tác quản lý truy xuất nguồn gốc hàng hóa, công bố hợp quy; tuyên truyền về hàng rào kỹ thuật thương mại…


V.Q