09:08, 03/08/2021

Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện năm 2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện năm 2021.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện năm 2021.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện theo các yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4  đủ điều kiện năm 2021.


Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông  có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.


D.N