09:05, 09/05/2021

Danh sách đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang

           

DANH SÁCH ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG