03:07, 02/07/2020

Từ ngày 1-7-2020, thêm 6 dịch vụ công được giao dịch trực tuyến

Từ ngày 1-7-2020, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ tích hợp thêm 6 dịch vụ công, nâng tổng số dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tại đây lên 725.  
 

Từ ngày 1-7-2020, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ tích hợp thêm 6 dịch vụ công, nâng tổng số dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tại đây lên 725.  

 

 
 
Theo HNMO