08:41, 19/05/2023

Luôn thấm nhuần lời dạy của Bác

Khánh Hòa

Ngày 19-5 là ngày ghi dấu sự kiện trọng đại - ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa của thế giới. Tuy Người đã đi xa nhưng trong lòng mỗi người dân Việt Nam, hình ảnh vị cha già kính yêu của dân tộc luôn trường tồn. Cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc, nhân loại và thời đại, là sự thể hiện nhân cách cao cả của một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng.

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không khí đất nước vừa tròn 48 năm mừng ngày giải phóng, trải qua quá trình không ngừng đổi mới, phát triển và đạt được những thành tựu to lớn, chúng ta càng thêm kính yêu và biết ơn công lao trời biển của Bác Hồ - người đã dành trọn 79 mùa xuân hiến dâng cho cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem chủ nghĩa Mác - Lênin như kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc và Người luôn nhấn mạnh: “Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch của đất nước sau gần 37 năm đổi mới và hội nhập quốc tế là minh chứng sinh động khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; khẳng định sự đúng đắn về đường lối cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra và chính trong quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện, trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta không chỉ ôn lại để tự hào, để tưởng nhớ đến công lao của Người, mà còn là dịp mỗi người nhìn lại mình để thấy rõ hơn sự cần thiết phải “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Học tập Bác, chúng ta học từ những điều giản dị nhất, học về đạo đức trong sáng, cách đối nhân xử thế, ứng xử với bạn bè, đồng chí, với người thân, với cán bộ, nhân dân; học đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, lối sống giản dị, khiêm tốn…

Dịp kỷ niệm sinh nhật Bác năm nay, Khánh Hòa có nhiều niềm vui để báo công với Bác. Quý I/2023, tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP, với mức tăng 9,07%; các chỉ số PCI, PAPI, chỉ số cải cách hành chính đều tăng vượt bậc; nhiều công trình ý nghĩa được hoàn thành, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Toàn tỉnh đang nêu cao tinh thần quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 và nhiều mục tiêu khác về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa theo tinh thần Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên đều nhận thức hành động, việc làm của mình đều phải hướng đến mục đích cuối cùng là vì nhân dân, qua đó nỗ lực phấn đấu, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Tháng Năm, nhớ về Bác, chúng ta càng thêm thấm nhuần từng lời dạy của Người về công tác xây dựng Đảng, những bài học giản dị về đạo đức cách mạng, về nhân cách, lối sống… Để từ đó không ngừng rèn luyện, làm cho mình ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng hơn với niềm tin yêu, kỳ vọng của nhân dân.

KHÁNH HÒA