11:05, 20/05/2022

Cam Ranh: Sẽ khảo sát tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

Ngày 19-5, UBND TP. Cam Ranh ban hành kế hoạch khảo sát tiềm năng phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, các sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai trên địa bàn. Dự kiến trong tháng 6, thành phố sẽ khảo sát ở 5 xã: Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông, Cam Lập, Cam Phước Đông, Cam Thịnh Tây.

Ngày 19-5, UBND TP. Cam Ranh ban hành kế hoạch khảo sát tiềm năng phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, các sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai trên địa bàn. Dự kiến trong tháng 6, thành phố sẽ khảo sát ở 5 xã: Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông, Cam Lập, Cam Phước Đông, Cam Thịnh Tây.


Đoàn sẽ tiến hành khảo sát, hướng dẫn triển khai mô hình du lịch cộng đồng; đánh giá tiềm năng khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Raglai; tìm hiểu các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch trang trại, du lịch sinh thái có trách nhiệm; khảo sát sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch. Đoàn cũng sẽ tìm hiểu thực trạng phát triển du lịch tại các xã, xây dựng hệ thống mạng lưới điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng tại một số địa phương… Qua khảo sát, đoàn sẽ đề xuất hỗ trợ phát triển một số mô hình du lịch cộng đồng khai thác giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, mô hình liên kết phát triển du lịch nông nghiệp đặc trưng, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp.


N.T