10:03, 06/03/2023

Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng Đô thị mới Cam Lâm và định hướng phát triển TP. Cam Ranh

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền triển khai xây dựng Đô thị mới Cam Lâm và định hướng quy hoạch phát triển TP. Cam Ranh theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền triển khai xây dựng Đô thị mới Cam Lâm và định hướng quy hoạch phát triển TP. Cam Ranh theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Công tác tuyên truyền tập trung vào những nội dung trọng tâm của các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 1052 ngày 7-9-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045, trong đó chú trọng tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, tính chất, tầm nhìn... Các cơ quan, đơn vị cần tuyên truyền, phân tích, làm rõ sự cần thiết và các cơ sở pháp lý của việc lập Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 và điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh phù hợp với định hướng theo Nghị quyết số 09. Trong đó, nhấn mạnh Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm và điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh là cơ sở quan trọng để UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo triển khai và cụ thể hóa các định hướng quy hoạch trong quá trình phát triển, đầu tư, thu hút nguồn vốn xây dựng Đô thị mới Cam Lâm và phát triển TP. Cam Ranh; là công cụ pháp lý để chính quyền các cấp quản lý, kiểm soát các hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển theo quy hoạch được duyệt.


Các cơ quan, đơn vị cần thông tin, tuyên truyền về các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; về giá đất cụ thể tính bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phương án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế cho người dân; quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhân dân khi triển khai thực hiện Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác triển khai xây dựng Đô thị mới Cam Lâm. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong quá trình triển khai xây dựng Đô thị mới Cam Lâm; thường xuyên theo dõi và kịp thời đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến quá trình quy hoạch Đô thị mới Cam Lâm.


VĂN KỲ