23:34, 03/05/2024

Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa: Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phan Thị Hồng

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Nâng cao phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức

Trải qua 75 xây dựng và phát triển, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, Hướng dẫn số 475, ngày 24-9-2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 đối với các trường chính trị và Kế hoạch số 147 ngày 5-8-2019 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 35, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và vận dụng Nghị quyết số 35 vào thực tiễn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của nhà trường. Trong đó, trường chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để quán triệt đầy đủ, kịp thời những chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật tình hình thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức về nền tảng tư tưởng cho cán bộ, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết số 35; hướng dẫn cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm Quy định số 804, ngày 12-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi tham gia mạng xã hội. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo lồng ghép, tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng thông qua hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học..., góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới của nhà trường.

Nhà trường tổ chức hội thảo khoa học về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nhà trường tổ chức hội thảo khoa học về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhiều giải pháp hiệu quả

Trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị, nhà trường đã lựa chọn 1 chuyên đề về “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hình mới ở tỉnh Khánh Hòa” để đưa vào môn “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển địa phương”. Đồng thời, mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” đã được bổ sung trên Trang Thông tin điện tử của trường tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức tham gia viết bài tuyên truyền. Trong năm 2023, trường đã xuất bản Tập san Thông tin lý luận và thực tiễn số 13 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với 21 bài viết chuyên sâu. Đầu năm 2024, trường chỉ đạo Khoa Xây dựng Đảng tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp khoa với chủ đề “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa - Thực trạng và giải pháp”.

Với vai trò tiên phong, nòng cốt, đội ngũ giảng viên của trường luôn tích cực, chủ động trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đến nay, 100% giảng viên đã lồng ghép, tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Nhiều giảng viên tích cực tham gia các cuộc thi, giải báo chí, hội thảo cấp Trung ương và địa phương về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong 3 năm qua, các giảng viên của trường đã có hàng chục bài viết tham gia cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Đặc biệt, năm 2023, 100% giảng viên của trường đã tham gia cuộc thi. Một số bài viết được đăng trên các tạp chí uy tín như: Tạp chí lý luận chính trị, Tạp chí Đảng Cộng sản, Tạp chí Nhân quyền,…

Bà Lưu Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Trường Chính trị tỉnh đóng vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ này, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục quán triệt, phổ biến trong toàn Đảng bộ, các chi bộ, giảng viên và học viên nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35. Mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình, từ đó không ngừng rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực xây dựng các luận cứ đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia viết bài đấu tranh, phản bác”.

Thạc sĩ Phan Thị Hồng

Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa