09:08, 17/08/2020

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có công văn số 3865 về việc triển khai Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có công văn số 3865 về việc triển khai Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.


Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, con người Việt Nam; đổi mới phương thức quản lý đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp quản lý phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn cụ thể; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Đồng thời, khẳng định, tôn vinh các giá trị tốt đẹp, nhân văn; chấn chỉnh kịp thời, đấu tranh loại trừ những biểu hiện, hành vi ảnh hưởng xấu đến xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đề cao vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa; xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở địa phương…


N.T