10:08, 16/08/2020

Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp nhà nước

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việcc chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp, xử lý tài sản công.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việcc chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp, xử lý tài sản công.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh thực hiện công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp và sắp xếp, xử lý tài sản công đúng quy định tại Nghị định số 10/2019/NĐ-CP và các văn bản có liên quan đến quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Cùng với đó, rà soát, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định nhằm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.


D.N