10:12, 29/12/2019

Phát động Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai thực hiện Đề án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Phát động Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" trên địa bàn tỉnh.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc triển khai thực hiện Đề án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh: Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát động cuộc vận động gắn với việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo về mục tiêu, ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết thực hiện cuộc vận động. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Ngoài ra, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm tiêu chí 5 không (không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ), xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước và sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…


Ngọc Khánh