02:11, 29/11/2019

Thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI

Sáng 29-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra một số nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI.

 

Sáng 29-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra một số nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI.


Tại cuộc họp, Ban Pháp chế đã thẩm tra 6 tờ trình và dự thảo nghị quyết về: quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2020; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, văn hoá - thể thao, đơn vị sự nghiệp khác, tổ chức hội năm 2019; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019; quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Ninh Hoà, Cam Ranh; tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính 2 xã Diên Bình, Diên Lộc để thành lập xã mới thuộc huyện Diên Khánh.

 

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.


Các thành viên cơ bản thống nhất với các nội dung trên và góp ý chỉnh sửa thêm về từ ngữ. Đối với nội dung điều chỉnh, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Ninh Hoà, Cam Ranh, thành viên đề nghị điều chỉnh tên gọi của nghị quyết; riêng những đơn vị thuộc danh sách được hưởng chế độ dành cho thôn đặc biệt khó khăn, cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong tuần sau. Đối với nội dung tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính 2 xã Diên Bình, Diên Lộc để thành lập xã mới thuộc huyện Diên Khánh, đề nghị UBND tỉnh giải trình thêm về yếu tố đặc thù của địa phương.


N.V