12:02, 16/02/2018

Toàn hệ thống chính trị hành động mạnh mẽ nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, Khánh Hòa triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn phát sinh do hậu quả nặng nề của cơn bão số 12 gây ra trên địa bàn tỉnh

. Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa


Năm 2017, Khánh Hòa triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn phát sinh do hậu quả nặng nề của cơn bão số 12 gây ra trên địa bàn tỉnh, với tổng thiệt hại ước tính trên 14.700 tỷ đồng. Nhưng dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, Khánh Hòa đã hoàn thành tốt hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2017. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng và đạt mức tăng 7,9%, thu ngân sách năm 2017 lần đầu tiên chạm mốc trên 20.000 tỷ đồng (đạt 20.241 tỷ đồng), vượt 17,3% so với dự toán, tăng 11,9% (nguồn thu trong Nhân dân, hộ kinh doanh cá thể phát triển tốt); các lợi thế, tiềm năng của tỉnh tiếp tục được phát huy, nhất là phát triển du lịch và kinh tế biển, doanh thu du lịch tăng 30,8% và khách quốc tế tăng 73,4%; các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội được triển khai tương đối đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; nhiều dự án hạ tầng quan trọng, có sức lan tỏa được tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường được quan tâm thực hiện tốt; đời sống Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được chăm lo chu đáo, có điều kiện đón Tết Nguyên đán 2018 đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. Cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp được chú trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhiều sự kiện chính trị, văn hóa và các ngày lễ lớn, hội nghị quan trọng diễn ra trên địa bàn được tổ chức thành công, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

 

Bên cạnh đó, nhiều nội dung định hướng của Bộ Chính trị tại Kết luận số 53-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, trong đó tập trung xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Với định hướng xây dựng khu vực Bắc Vân Phong trở thành hạt nhân tăng trưởng kinh tế, tạo động lực tác động lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khu vực miền Trung và cả nước, tỉnh đã tích cực xúc tiến, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong việc xây dựng Đề án để báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét cho chủ trương thành lập Đặc khu Hành chính - Kinh tế Bắc Vân Phong trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Vạn Ninh. Như vậy, Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong với diện tích tự nhiên và dân số của huyện Vạn Ninh, rộng khoảng 111.000 ha (bao gồm: 56.000ha mặt đất và 55.000ha mặt nước); tổng dân số khoảng 132.000 người; toàn huyện có 12 xã và 1 thị trấn. Hiện nay, Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (Đặc khu) đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành liên quan thẩm định trước khi báo cáo Bộ Chính trị.


Trong khi chờ các cấp thẩm quyền thông qua Đề án, Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh tập trung hoàn thiện Đề án (bao gồm cả nhân sự bộ máy) để triển khai thực hiện ngay khi cấp có thẩm quyền thông qua và Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được ban hành, có hiệu lực. Đồng thời, tỉnh đang chủ động tìm kiếm, thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư phát triển Đặc khu để triển khai trước một số dự án cơ sở hạ tầng và sản xuất kinh doanh quan trọng, phù hợp với định hướng phát triển Đặc khu, làm tiền đề phát triển, thu hút đầu tư khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được thông qua, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh cho khu vực Bắc Vân Phong.

 

Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

 

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, nhiều nhiệm vụ, công việc được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Xác định tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập chuyên đề năm 2017, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị để xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị, qua đó đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo niềm tin trong Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong tỉnh.


Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã xử lý kịp thời những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 12 gây ra. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp người dân và doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống sau bão.


Những kết quả đạt được của năm 2017, có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng thời khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Năm 2018, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh những thời cơ, dự báo sẽ có nhiều yếu tố bất lợi, nhất là những tác động từ thiệt hại nặng nề do bão số 12 gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo. Chính vì vậy, Tỉnh ủy xác định, đây là nhiệm vụ rất khó khăn, vừa cấp bách vừa lâu dài, đòi hỏi quyết tâm cao và hành động mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cũng như sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh.


Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2017 và dự báo, đánh giá xác thực về những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Tỉnh ủy đã cân nhắc, đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu thực hiện trong năm 2018 như: Thu ngân sách đạt 13.249 tỷ đồng; kinh tế tăng trưởng 3 - 3,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 59,8 triệu đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,5%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.300 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 41.200 tỷ đồng, tăng 12,1%; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) đạt 1,2% so với cuối năm 2017... Đồng thời, để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm như sau:


Tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 12; đồng thời rà soát, đánh giá những tác động tiêu cực của thiên tai đến phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 để có biện pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.


Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị (khóa XII); các nhiệm vụ trọng tâm được xác định trên cơ sở sơ kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị, trước hết là hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa sớm trình cấp có thẩm quyền thông qua để triển khai thực hiện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc, triệt để tiết kiệm chi ngân sách gắn với tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, chống thất thu, nợ đọng thuế; huy động nhiều nguồn lực ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển.


Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động; chú trọng thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới sát hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.


Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa về ý thức, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Bên cạnh đó, tích cực thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 

L.T.Q