Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Thứ Hai, 09/04/2018, 23:26 [GMT+7]

Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trong đó quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng GDNN.


Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng GDNN đối với tổ chức trong nước là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp gồm: được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm; có đủ phòng làm việc cho kiểm định viên với diện tích tối thiểu là 8m2/người; có đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng GDNN. Người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng GDNN đáp ứng yêu cầu theo quy định. Có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định. Có trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định trong đó có nội dung, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng GDNN.


 Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng GDNN đối với tổ chức nước ngoài là đáp ứng 5 điều kiện nêu trên. Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nghề nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng GDNN ít nhất là 5 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.


Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2018.


A.T (Tổng hợp)


 

.

các thông tin tiện ích