Hướng dẫn quy định về cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

Chủ Nhật, 18/12/2016, 19:27 [GMT+7]

Hướng dẫn quy định về cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


Về cơ quan cấp giấy phép lao động, Thông tư quy định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại giấy phép lao động; thu hồi giấy phép lao động và xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động; đề nghị cơ quan công an trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động, làm việc cho người sử dụng lao động, bao gồm:


a- Cơ quan nhà nước ở Trung ương; Cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;


b- Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;


c- Tổ chức sự nghiệp theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP, bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;


d- Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;


đ- Hội doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo thẩm quyền đối với cơ quan nhà nước, tổ chức ở địa phương và các quy định tại Thông tư này...


 Sử dụng người lao động nước ngoài


Thông tư nêu rõ, người sử lao động (trừ nhà thầu) trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài phải gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh.


Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.


Cơ quan chấp thuận thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo.


Nhà thầu đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP theo Mẫu đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu.


Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức của địa phương thực hiện giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu.


Trường hợp không giới thiệu, cung ứng được lao động Việt Nam thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.


Theo chinhphu.vn
 

.

các thông tin tiện ích