16:24, 04/01/2024

Thống nhất trình UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận 1 xã nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao

H.Đ

Chiều 4-1, Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp thẩm định, xét, đề nghị công nhận xã Diên Xuân đạt chuẩn NTM mới, 2 xã Diên Sơn và Diên Phú (huyện Diên Khánh) đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Sau quá trình nỗ lực triển khai, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan Thường trực Chương trình NTM tỉnh, 3 xã nêu trên đều đã đạt các chỉ tiêu, tiêu chí NTM, NTM nâng cao giai đoạn này. Trong đó, các xã không còn nhà tạm, dột nát; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của người dân xã Diên Xuân đạt 48,824 triệu đồng/người/năm; xã Diên Sơn đạt 56,345 triệu đồng/người/năm; xã Diên Phú đạt 57,869 triệu đồng/người/năm. Cả 3 xã đều có hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững; có thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương...

Sau khi thảo luận, các 25/25 thành viên dự họp đã bỏ phiếu thống nhất 3 xã này đủ điều kiện để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận. Sau cuộc họp, Văn phòng điều phối Chương trình NTM tỉnh hoàn tất hồ sơ, trình trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận và công bố xã Diên Xuân đạt chuẩn NTM và 2 xã Diên Sơn, Diên Phú đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

H.Đ