10:03, 20/03/2023

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

Chi cục Kiểm lâm vừa có công văn yêu cầu các Hạt Kiểm lâm địa phương, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng ...

Chi cục Kiểm lâm vừa có công văn yêu cầu các Hạt Kiểm lâm địa phương, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về PCCCR; thông tin cấp dự báo cháy rừng đến chính quyền cơ sở, chủ rừng, người dân; tổ chức trực ban theo dõi tình hình PCCCR trong suốt các tháng mùa khô, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm để phát hiện sớm đám cháy nhằm chủ động tổ chức chữa cháy. Đồng thời, kiểm tra, sửa chữa các phương tiện để đáp ứng yêu cầu PCCCR; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng thực hiện nghiêm phương án PCCCR đã được duyệt…


Chi cục Kiểm lâm còn yêu cầu Hạt Kiểm lâm các địa phương tham mưu UBND cấp huyện triển khai công tác PCCCR trên địa bàn; chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND cấp xã hoàn chỉnh phương án, tổ chức các hoạt động PCCCR phù hợp với thực tiễn địa phương.  


B.L