09:12, 08/12/2022

Nha Trang: Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản

UBND TP. Nha Trang vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường trên địa bàn TP. Nha Trang.

UBND TP. Nha Trang vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường trên địa bàn TP. Nha Trang.


Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp với các đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai, khoáng sản đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tập trung chỉ đạo công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng, san lấp trên địa bàn. Đồng thời, sớm xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý khoáng sản với các đoàn thể chính trị xã hội trong việc giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý, đảm bảo quản lý tài nguyên khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thu thuế tài nguyên khoáng sản của Nhà nước đối với việc khai thác thu hồi khoáng sản trong các dự án đầu tư xây dựng công trình, kể cả các dự án giao thông, thủy lợi, nông nghiệp.


Hàng năm, UBND xã, phường phải thực hiện việc kiểm tra, rà soát, thống kê chi tiết quỹ đất công, quỹ đất 5%, quỹ đất chưa sử dụng trên địa bàn và có kế hoạch sử dụng quản lý, đề xuất phương án bố trí sử dụng hợp lý. Đồng thời, tiến hành thanh lý những hợp đồng thuê đất công ích đã hết thời hạn, những hợp đồng thuê đất không đúng thẩm quyền, không đúng thời hạn, báo cáo UBND TP. Nha Trang để đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai. Các địa phương phải xử lý triệt để các trường hợp lấn, chiếm đất công, đất công ích, đất chưa sử dụng theo quy định…


Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn thành phố đã được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; tình trạng vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản cơ bản được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và theo phản ánh của các cơ quan báo chí, người dân cho thấy, công tác quản lý về đất đai, khoáng sản ở một số xã, phường vẫn còn tồn tại, hạn chế, như: tình trạng lấn chiếm đất công, đất 5%, đất chưa sử dụng, xây dựng công trình trái phép; còn tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp; đào múc, san lấp mặt bằng làm biến dạng địa hình…


VĂN KỲ