10:08, 25/08/2022

Triển khai chương trình xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện kết luận theo thẩm quyền; báo cáo, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện kết luận theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được giao.

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp, UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện kết luận theo thẩm quyền; báo cáo, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện kết luận theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý được giao.


Theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu giai đoạn 2021-2030, cả nước phải phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Cụ thể, đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.


Để đạt được mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương lập, phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp (giai đoạn 2021-2030). Trong đó, các địa phương rà soát, báo cáo về các dự án đang triển khai; các dự án đã có vị trí, có chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai; các vị trí, quỹ đất quy hoạch nhà ở xã hội; kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư các dự án nhà ở xã hội (giai đoạn đến năm 2030).


Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các địa phương phải xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở của địa phương, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện nghiêm quy định về công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội; quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duyệt…


D.N