11:08, 09/08/2022

Đồng ý chủ trương thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh

UBND tỉnh vừa thông báo kết luận về đề án thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh...

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo kết luận về đề án thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông vận tải (GTVT) về việc thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh, là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc sở theo quy định của Bộ GTVT. UBND tỉnh giao Sở GTVT phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tham mưu văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ, Bộ GTVT về việc thành lập cảng vụ.


Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ GTVT và tham khảo các tỉnh, Sở GTVT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến trước khi thực hiện lập Đề án thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh.


THÀNH NAM