10:12, 24/12/2021

Phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án tăng cường quản lý chất thải nhựa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2436 về việc phê duyệt kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1316 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2436 về việc phê duyệt kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1316 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.


Theo đó, nội dung thực hiện gồm: rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc đề xuất ban hành các văn bản có nội dung liên quan đến quản lý chất thải nhựa; triển khai các hoạt động đào tạo, truyền thông và hợp tác quốc tế về quản lý chất thải nhựa; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, triển khai mô hình, hoạt động quản lý chất thải nhựa và sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.


Tổng cục Môi trường sẽ là đầu mối tổng hợp chung, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai để kịp thời tháo gỡ.


CHÍ TRUNG