10:07, 14/07/2021

Sớm hoàn thành quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong về việc lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
 

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường và Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong về việc lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong việc xây dựng các đề án: Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040, Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong, hoàn thành trước 20-7. Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị thẩm định, tham mưu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện và lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Trước mắt, tập trung xác định giá đất để tính mức bồi thường khi triển khai các dự án đầu tư.
 
V.K