10:04, 23/04/2021

Thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương - dự toán Đề án thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản Khánh Hòa năm 2021. Nhiệm vụ của đề án là thu thập các thông tin cơ bản, số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở; số lượng, diện tích từng loại nhà ở, diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương - dự toán Đề án thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản Khánh Hòa năm 2021. Nhiệm vụ của đề án là thu thập các thông tin cơ bản, số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở; số lượng, diện tích từng loại nhà ở, diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Ngoài ra, đề án sẽ thu thập dữ liệu về số lượng, tình hình triển khai các dự án bất động sản, số liệu từng loại sản phẩm bất động sản của dự án, nhu cầu của các loại bất động sản theo thống kê, dự báo; tình hình giao dịch bất động sản về số lượng giao dịch và giá giao dịch.


UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư đề án, tổng kinh phí hơn 318 triệu đồng, thực hiện từ nay đến hết quý I/2022. Mục đích của đề án nhằm thu thập, bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; xác định một số chỉ tiêu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản; từng bước xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, phục vụ nhu cầu quản lý, khai thác thông tin của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân.


VĂN KỲ