15:13, 03/08/2023

Những điều cần biết về Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

LỜI TÒA SOẠN

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có ý nghĩa, tầm ảnh hưởng sâu rộng đến tiến trình phát triển của tỉnh, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Đây là những cơ sở pháp lý, tiền đề quan  trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm vững những nội dung cốt lõi về quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp, phát triển tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, xuất bản Tài liệu Hỏi - Đáp tuyên truyền Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 

Tài liệu gồm 100 câu hỏi và câu trả lời với 4 phần chính:

- Phần thứ nhất: Sự cần thiết, cơ sở pháp lý lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Phần thứ hai: Nội dung Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Phần thứ ba: Nội dung Kế hoạch số 3025/KH-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Phần thứ tư: Phụ lục.

Báo Khánh Hòa điện tử xin giới thiệu trọn bộ tài liệu này đến bạn đọc theo đường link bên dưới.