10:03, 19/03/2023

Triển khai hoạt động giáo dục STEM cấp tiểu học

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có văn bản hướng dẫn các phòng GD-ĐT tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong cơ sở giáo dục tiểu học.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Khánh Hòa vừa có văn bản hướng dẫn các phòng GD-ĐT tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong cơ sở giáo dục tiểu học.


Theo đó, các hình thức tổ chức giáo dục STEM gồm: Bài học STEM (dạy học thực hiện tích hợp nội môn hoặc liên môn); hoạt động trải nghiệm STEM (tổ chức các hoạt động giáo dục thông qua câu lạc bộ, ngày hội, dự án học tập…); làm quen với nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Sở yêu cầu, từ năm học 2022-2023 đến 2023-2024, hàng năm, mỗi phòng GD-ĐT chọn ít nhất 5 trường (huyện Khánh Sơn chọn ít nhất 1 trường) để tập huấn, bồi dưỡng giáo viên; hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện giáo dục STEM tại các trường đã chọn triển khai. Từ năm học 2024-2025, triển khai đến tất cả các trường.


Giáo dục STEM là phương thức giáo dục chủ yếu dựa trên dạy học tích hợp, tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để phát triển phẩm chất, năng lực và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.


K.Dung