10:01, 29/01/2023

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Đây là một trong những mục tiêu tại Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.

Đây là một trong những mục tiêu tại Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.


Theo đó, sở đề ra mục tiêu tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC; tiếp tục thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan. Sở phấn đấu 100% TTHC trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đủ điều kiện được công bố thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4; 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đủ điều kiện được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.


Sở cũng sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đề ra; đổi mới cơ chế quản lý đối với đơn vị sự nghiệp, nâng cao tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy sáng tạo; tăng cường phân cấp, tạo quyền chủ động cho đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện việc chuyển đổi số trong áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước, tích hợp với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ISO; phấn đấu mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của sở đạt và đối với sự phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập đạt hơn 84%...


T.V