09:09, 26/09/2022

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, trường THPT thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022-2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, trường THPT thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022-2023.


Theo đó, sở yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, học sinh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đạt chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Các trường cần tổ chức triển khai dạy học theo đúng quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các thông tư, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; rà soát, bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học theo các quy định hiện hành. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý học sinh, tổ chức hoạt động phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, lứa tuổi; không để xảy ra mất an toàn về con người và vũ khí trang bị; thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học…


K.D