21:57, 12/03/2024

Năm 2024 và 2025: Toàn tỉnh Khánh Hòa phấn đấu có thêm 11 xã nông thôn mới

H.Đ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM) năm 2024 và 2025.

Theo đó, năm 2024, toàn tỉnh tập trung đầu tư để có thêm 5 xã NTM (gồm: Vạn Thạnh, Ninh Tây, Ninh Thượng, Sơn Tân, Sơn Bình); 11 xã NTM nâng cao (Vạn Thắng, Ninh Thân, Ninh Tân, Ninh Phú, Ninh Sơn, Vĩnh Trung, Diên Hòa, Diên Thọ, Cam Tân, Cam Hải Đông, Cam Lập); 1 xã NTM kiểu mẫu (Ninh Quang); không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí. UBND tỉnh yêu cầu các huyện Vạn Ninh, Cam Lâm khẩn trương thực hiện kế hoạch đạt chuẩn huyện NTM; huyện Diên Khánh thực hiện kế hoạch đạt chuẩn huyện NTM nâng cao; TP. Nha Trang hoàn tất hồ sơ trình Trung ương xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã NTM (Ninh An, Cam Phước Đông, Cam Thịnh Tây, Khánh Đông, Khánh Bình, Sơn Hiệp); 9 xã NTM nâng cao (Vạn Bình, Ninh Thọ, Ninh Lộc, Cam Hiệp Nam, Cam Hòa, Suối Cát, Cam Bình, Cam Thành Nam, Sông Cầu); 10 xã NTM kiểu mẫu (Vạn Phú, Ninh Đông, Vĩnh Phương, Diên Điền, Diên An, Diên Phước, Diên Lạc, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, Cam Thịnh Đông). Các huyện: Vạn Ninh, Cam Lâm đạt chuẩn huyện NTM; TP. Cam Ranh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Diên Khánh đạt chuẩn huyện NTM nâng cao; toàn tỉnh không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Tổng nhu cầu vốn thực hiện chương trình NTM trong 2 năm 2024 và 2025 là hơn 1.489 tỷ đồng.

Theo thống kê, đến tháng 2, toàn tỉnh có 64/92 xã (69,5% số xã) NTM, 12 xã NTM nâng cao; số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân chung trên địa bàn toàn tỉnh là 14,6 tiêu chí/xã. Kết quả này thấp hơn bình quân chung cả nước; huyện Khánh Sơn vẫn chưa có xã đạt chuẩn NTM.

H.Đ