22:07, 26/11/2023

Giai đoạn 2022 - 2026: Toàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tinh giản 5% biên chế công chức

N.V

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 99 ngày 10-7-2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50 ngày 28-2-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

Công chức bộ phận một cửa UBND TP. Cam Ranh
Công chức bộ phận một cửa UBND TP. Cam Ranh.

Chương trình đề ra 10 nhiệm vụ, trong đó tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu và về chính quyền đô thị. Đồng thời, tập trung rà soát, phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp; hoàn thiện danh mục vị trí việc làm cùng khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm của hệ thống chính trị. Đặc biệt, giai đoạn 2022 - 2026, toàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tinh giản 5% biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp các thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 đảm bảo tiến độ, trình tự, thủ tục và phù hợp với các quy hoạch, chú trọng cân nhắc các yếu tố đặc thù; thực hiện tốt cơ chế, chính sách đối với người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế…

N.V