22:50, 11/09/2023

Phản hồi bài “Trường hợp tạm dừng gia hạn đất nông nghiệp vượt hạn mức: Chờ cấp trên hướng dẫn”: Giải quyết theo quy định của Luật Đất đai

THÁI THỊNH

UBND thị xã Ninh Hòa vừa có văn bản đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hòa căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật để giải quyết hồ sơ những trường hợp nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp được giao hạn mức có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Thửa đất nông nghiệp vượt hạn mức của một hộ dân ở thị xã Ninh Hòa đề nghị được gia hạn.
Thửa đất nông nghiệp vượt hạn mức của một hộ dân ở thị xã Ninh Hòa đề nghị được gia hạn.

Trước đó, ngày 9-7, Báo Khánh Hòa có bài viết: “Trường hợp tạm dừng gia hạn đất nông nghiệp vượt hạn mức: Chờ cấp trên hướng dẫn” nêu phản ánh của người dân về việc một số diện tích đất nông nghiệp của họ hết hạn nhưng chưa được gia hạn vì vượt hạn mức. UBND thị xã Ninh Hòa cho rằng, do chưa có sự thống nhất giữa luật và các nghị định hướng dẫn thi hành nên tạm dừng việc gia hạn đất nông nghiệp vượt hạn mức trong thời gian xin ý kiến của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Ngày 30-6, UBND tỉnh có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét kiến nghị của UBND thị xã Ninh Hòa để có văn bản hướng dẫn; báo cáo UBND tỉnh giải quyết các nội dung vướng mắc (nếu có) và kết quả thực hiện trước ngày 31-7. Tuy nhiên, đến nay, UBND thị xã Ninh Hòa vẫn chưa nhận được văn bản trả lời, hướng dẫn. Do vậy, trong thời gian chờ ý kiến của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Hòa giải quyết hồ sơ các trường hợp nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức theo quy định tại Luật Đất đai.

THÁI THỊNH